Privacy statement

Als administratie en advieskantoor hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om onze diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Wij hechten daarbij veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in ons aangepaste privacy statement nog duidelijker uit waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. We houden ons hierbij aan de AVG. Wij raden u aan om ons aangepaste privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder daarvoor persoonlijke gegevens te moeten achter laten.  Als u besluit om persoonlijke informatie met ons te delen (bijvoorbeeld door middel van contactformulieren), dan garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening wordt bereikt, dan worden uw gegevens binnen 7 werkdagen vernietigd nadat deze feit zich kenbaar heeft gemaakt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bijzondere/gevoelige informatie is vaak nodig om namens u te corresponderen met overheidsinstellingen (o.a. Belastingdienst). Profinancials verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Burgerservicenummer (BSN).

Termijn bewaren persoonsgegevens

Profinancials bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening wordt bereikt, dan worden uw gegevens binnen 7 werkdagen vernietigd nadat deze feit zich kenbaar heeft gemaakt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@profinancials.nl

Delen van gegevens met derden

Profinancials zal nooit uw gegevens aan derden verkopen. Wij verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In deze laatste situatie blijven wij verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jonger dan 16 jaar?

Indien u jonger bent dan 16 jaar mag u slechts persoonsgegevens aan ons verstrekken als u daarvoor toestemming hebt gekregen van een ouder of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@profinancials.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken op uw verzoek.